เทศบาลตำบลสบปราบ

๑.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
                   จะพัฒนาการเมืองและการบริหารเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงินการคลัง และการบริหารบุคคล  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  การปฏิบัติงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้ความรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจตุ้มค่าทุกภารกิจการปฏิบัติ  โดยยึดหลักบริหารที่ถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ดังนี้
๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมขนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอน  เน้นกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ  ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อสนองความต้องการของประชาชนทุกชุมชน
๑.๒   มุ่งพัฒนาบุคลากร  สมาชิกสภาของเทศบาลให้มีความรู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการ  สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
๑.๓  จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษี  การจัดเก็บรายได้  ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี
๑.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัดลำปาง และนโยบายของอำเภอสบปราบ  เพื่อสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๑.๕  เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล  โดยมุ่งเน้นมาตรการทั้งการป้องกัน ปราบปราม  พร้อมทั้งจัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันท่วงที
๑.๖  มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเทศบาล ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  โดยการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของพนักงานและลูกจ้าง  ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการให้การบริการประชาชน
๒.  นโยบายด้านสังคม
           จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนี้
๒.๑  พัฒนายกระดับการบริการด้านการศึกษา  รวมทั้งขยายโอกาส และปรับปรุงการศึกษา  ให้เพียงพอแกความต้องการของชุมชน
๒.๒  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยแก่ประชาชนให้ทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว สังคม และชุมชนต่อไป
๒.๓  จะสนับสนุนองค์กร หรือภาคเอกชน ชุมชน ในทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท  เพื่อให้เทศบาลตำบลสบปราบเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติด  ยั่งยืนตลอดไป
๒.๔  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ    ให้เป็นสมบัติของประชาชน  และได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา การออกกำลังกายให้มีมาตรฐาน  มีการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเรื่อง  สม่ำเสมอในทุกระดับวัย
๒.๕  ฟื้นฟูและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมมือกันเผยแพร่  รักษา  สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
๒.๖  ให้การสงเคราะห์  สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  รวมทั้งผู้ยากไร้  และด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมทั้งให้การช่วยเหลือคุ้มครอง และได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
๓.  นโยบายด้านการเศรษฐกิจ
จะพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  ให้มีความเข้มแข็ง  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้
๓.๑  มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และเพิ่มรายได้ของประชาชน  ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้  โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องชาวชุมชนทุกกลุ่มอาชีพ
๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการตลาดให้กับชุมชนต่าง ๆ ด้วย
๓.๓  สนับสนุน ให้ประชาชน ได้รับความเป็นธรรม ในการซื้อสินค้า  ที่มีคุณภาพ ราคาถูก และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
๓.๔  มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และการผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน  เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว  ระดับชุมชนให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นให้กว้างขวางและทั่วถึง      
๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของเทศบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดังนี้
๔.๑  มุ่งสร้างเสริมความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน  โดยการบูรณะพัฒนาถนน ซอย  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ  ตลอดจนทางเท้าในเขตเทศบาลให้สภาพดี และได้มาตรฐาน
๔.๒  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเทศบาล  ให้เป็นเทศบาลที่น่าอยู่ น่าอาศัยและน่าชื่นชม  พร้อมกับปรับปรุงเกราะกลางถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์
๔.๓  มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการและจัดระบบบริการสาธารณะ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๔.๔  ปรับปรุง  แก้ไข ขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ  แสงสว่างและประปาให้ได้มาตรฐาน  รวดเร็ว และครอบคลุมทุกชุมชน
๔.๕  ควบคุมการขยายตัวของเทศบาลให้สอดคล้องกับผังเมือง และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕.  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเอื้ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา    เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ  อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้
๕.๑  มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย ยิ่งขึ้น
๕.๒  มุ่งพัฒนา  แก้ไขปัญหาเทศบาล ให้ปราศจากมลภาวะจากขยะ น้ำเสีย  โดยประสานความร่วมมือกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  การดำเนินการจัดเก็บหรือทำลายขยะให้ถูกต้อง ถูกหลักอนามัย และเกิดประโยชน์กับชุมชน
๕.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕.๔  บริการจัดการสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทุกอาชีพ ทุกวัย   และเร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้  เพื่อเป็นปัจจัยในการดึงดูดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาล
๕.๕  จะเพิ่มพื้นที่มีเขียว  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนของประชาชน  ลดการทิ้งขยะ การเผาขยะ  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ตั้งแต่เด็ก ถึงองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ในการร่วมมือ
๕.๖  วางระบบ  การระบายน้ำ  น้ำขัง  น้ำเสีย  ให้พี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  ครอบคลุมทุกชุมชน

                       ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน   จากนโยบายทั้ง  ๕  ด้าน   ข้างต้นจะกระทำไม่ได้เลยถ้าปราศจากการช่วยเหลือจาก  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการทำงานร่วมมือกับผู้บริหาร  เพื่อให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ตรงกับความต้องการและปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุกชุมชน
กระผมขอให้ให้คำมั่นสัญญาว่า

  1. จะบริหารกิจการเทศบาลตำบลสบปราบให้ถูกต้อง  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล  ให้เทศบาลของเราน่าอยู่  น่าอาศัย  น่าชื่นชม  จากพี่น้องประชาชนและแขกผู้มาเยือน
  2. จะบริหารงานเทศบาลตำบลสบปราบ ของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  น่าศึกษา  น่าเอาอย่าง จากเทศบาลหรือองค์กรอื่น ๆ
  3. จะบริหารเทศบาลตำบลสบปราบของเราให้เป็นองค์กรที่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ  ร่วมใจ  ร่วมแสดงความคิดเห็น  ในการมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

ด้วยสำนึกรักท้องถิ่น  รักเทศบาล  รักการพัฒนา  รักพี่น้องประชาชนกระผมยินดีที่จะบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ  เต็มใจ  ตลอดเวลา

เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540