สถิติผู้เข้าชมเว็บเทศบาล
ปรับปรุงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556

ทรงพระเจริญ

 

 

 

 

 

 
 
 

ร่วมงาน วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2557 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ

"กาดฮิมกอง"เทศบาลตำบลสบปราบ

เปิดซุ้มประตูวัดสบเรียง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ู

ประชาสัมพันธ์การรับโอน ( ย้าย ) ตำแหน่งครูผู้ช่วยสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอน

ประชาสัมพันธ์โครงการเร่งรัดการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายงานผลการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบปราบ

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เพื่อลดการเผาในที่โล่ง"

 

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยฮ่องปุ๊ ข้างร้านจำเรียงพืชผล ม.๘ ตำบลสบปราบ

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้านายเลื่อน โมลา บ้านเลขที่ ๒๓๓ ม.๑๔ ตำบลสบปราบ

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสบราบ

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสบราบ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสบราบ

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจร คสล. สองข้างทางบริเวณหน้าบ้านนายนวลป้องแก้วน้อย หมู่ ๑๓ ตำบลสบราบ

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร แบบฝาเรียบ จำนวน ๑๕๐ ใบ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอนาฬิกา หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ ก่อสร้างหอนาฬิกาบริเวณวงเวียนหน้าวัดหลวงสบปราบ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ ๔)

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านนายสมศักดิ์ อินทร์จันทร์ บ้านเลขที่ ๑๙๓ หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ (ซอยบ้านโหน่งน้อย)

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร แบบฝาเรียบ จำนวน ๑๕๐ ใบ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอยบ้านนายเลิศ มูลปัญโญ บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร แบบฝาเรียบ จำนวน ๑๕๐ ใบ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร แบบฝาเรียบ จำนวน ๑๕๐ ใบ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร แบบฝาเรียบ จำนวน ๑๕๐ ใบ

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ (พร้อมติดตั้ง) ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย จำนวน ๑๑ รายการ(ครั้งที่ ๒)

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (พร้อมติดตั้ง) ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาก่อสร้างหอนาฬิกา หมู่ที่ ๒ ตำบลสบปราบ โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ ๓)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร แบบฝาเรียบ จำนวน ๑๕๐ ใบ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (พร้อมติดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย จำนวน ๑๑ รายการ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งข้างลำห้วยแม่สมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลสบปราบ

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ

 

 

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑ ) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑ ) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑ ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑ ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑ ) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

รายงานการจัดทำงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)

รายงานการใช้พลังงาน ประจำเดือน มิ.ย. - ต.ค. ๒๕๕๕

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม ๒๕๕๕

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑ )

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

รายงานสรุปผลการดำเนินกาารจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕

รายงานสรุปผลการดำเนินกาารจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

 

 

ปลัดเทศบาล

เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์