ประชาสัมพันธ์โครงการเร่งรัดการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายงานผลการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสบปราบ

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เพื่อลดการเผาในที่โล่ง"

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ ดังนี้ ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๗,

นักวิชาการการศึกษา ๓-๕/๖, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖, เจ้าพนักงานป้องกัน ๒-๔/๕

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖(หัวหน้ากองการศึกษา)

 

 
   
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540